M.K. Unigroup Corporation

Rondo Cutomat

Rondo Cutomat เป็นเครื่องรีดแป้งที่มีหัวตัดด้วยในตัว ซึ่งเป็นตัวเลือกอย่างดีเมื่อมีพื้นที่จำกัด เครื่องนั้น รวบรวมเรื่องความอนามัยแลัประสิทธิภาพในการทำงานไว้ด้วยกัน Automat-Cutomat มีหัวรีดแป้งที่ รีดแป้งที่ทำงานอัตโนมัติ ส่วน Manomat-cutomat เป็นการทำงานด้วยมือ ซึ่งเครื่องนั้นสามารถบันทึกโปรแกรมเป็นสัญลักษณ์ต่างๆง่ายต่อการเลือกใช้

  Call MK Unigroup

  email Us