M.K. Unigroup Corporation

Bravo Pastmatic

เครื่อง Pastmatic รวมพาสเจอไรเซอร์, การทำให้เย็นและการคลายตัวไว้ในเครื่องเดียว เครื่องนั้นมีสองโมเดล 1. 60 ลิตร 2. 120 ลิตร (มีสองแทงค์ แงค์ละ 60 ลิตร) เครื่องทั้งสองรุ่นสามารถพาสเจอ์ไรเซอร์ ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและตํ่า แทงค์ทรงไข่ทำให้การผสมนั้นไม่ติมกับขอบแทงค์ ซึ่งยังช่วยลดพื้นที่ใช้ในกำลังที่เท่ากัน ระบบแผ่ความร้อนทำให้แน่ใจว่าส่วนผสมนั้นดูดซึบ ได้อย่างดี ระบบทำความเย็นนั้นมั่นใจได้ว่าเจลาโต้จะไม่เป็น เกร็ดนํ้าแข็งซึ่งสามารถทำงานได้ดีทั้งการผสม ขนาดใหญ่และเล็ก และใช้พลังงานครึ่งนึงของเครื่องปกติ ที่คนแบบปั้มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 20% ซึ่งไม้คนนั้นสามารถถอดออกได้เพื่อล้างและ ความสะอาด ระบบการล้างที่รวดเร็วและสะอาดปลอดภัย ระบบอิเล็คทรอนิคควบคุมความเร็วของการผสม, อุณหภูมิ, เวลาการอุ่น ผสมและทำให้เย็น ได้อย่างถูกต้องและอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนผสมจะไม่ไหม้หรือแข็งตัวใน ขั้นตอนการเก็บรักษา Advantages ง่ายต่อการทำความสะอาด ได้เนื้อที่นวลเหมือนกัน ความเร็วของการผสมสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

  Call MK Unigroup

  email Us